Vprašanja v povezavi z odpiranjem dejavnosti

Kako hobi spremeniti v posel
Odgovori
Uporabniški avatar
Spiritopher
Prispevkov: 9
Pridružen: Petek 05 Jan 2024, 21:23
Kontakt:

Zadeva: Proizvodnja in prodaja alkoholnih pijač

Prejeli smo vaše elektronsko sporočilo v katerem navajate, da nameravate odpreti podjetje, kjer bi proizvajal in prodajal žgane pijače. Zanima vas na katere analize morate dati pijače ter kaj morate še urediti, da bo vse po predpisih.

Z vidika nadzora Tržnega inšpektorata RS je pomembno, da imate urejen status (d.o.o., sp., …) in imate vpisano oziroma registrirano dejavnost, ki jo nameravate opravljati.

Pri sami prodaji alkoholnih pijač je potrebno upoštevati določbe Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA, Uradni list RS št 15/03 in 27/17), ki med drugim prepoveduje prodajo alkoholnih pijač osebam mlajšim od 18, let, osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola, ….

Obenem je potrebno upoštevati tudi določbe Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS ,Uradni list RS št. 52/00, 42/02), ki .v prvem odstavku 15. člena v celoti prepoveduje vsako oglaševanje alkoholnih pijač, ki vsebujejo več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola, kar velja tudi za vsako oglaševanje blagovne znamke, ki nastopa v imenu katerega koli alkoholnega izdelka z več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola in je neposredno ali posredno povezana s to alkoholno pijačo. Prepoved oglaševanja alkoholnih pijač z več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola (žgane pijače) velja za vse nosilce objavljanja informacij.

Glede označevanja alkoholnih pijač in analiz, ki jih je potrebno opraviti, pa predlagamo, da se obrnete na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (e. naslov: gp.uvhvvr@gov.si), ki je med drugim pristojna tudi za nadzor alkoholnih pijač.
Uporabniški avatar
Spiritopher
Prispevkov: 9
Pridružen: Petek 05 Jan 2024, 21:23
Kontakt:

Od urada za varno hrano:

Pri krajevno pristojnem območnem uradu UVHVVR se morate, najpozneje 15 dni pred pričetkom opravljanja dejavnosti, registrirati kot nosilec živilske dejavnosti, glede na vrste živilskih dejavnosti, ki jih boste opravljali. Obrazec za registracijo, več informacij in kontaktni podatki območnih uradov so dostopni na spletni strani UVHVVR: Registracija živilskega obrata | GOV.SI. V navedenem primeru za registracijo uporabite »Obrazec za registracijo obrata in spremembo podatkov«.

Pregled živilskih obratov, ki morajo biti v skladu z živilsko zakonodajo registrirani pri UVHVVR, pred pričetkom obratovanja obrata, ni potreben in lahko le-ti pričnejo z obratovanjem 15 dni po oddani vlogi za registracijo živilskega obrata. Pregled obrata pred pričetkom obratovanja je namreč potreben le za tiste živilske obrate, ki morajo biti v skladu z živilsko zakonodajo pri UVHVVR odobreni.

Na trg EU se lahko daje samo živila, ki so varna in skladna z zakonodajo EU, zagotavljanje tega pa je dolžnost in odgovornost nosilcev živilske dejavnosti. Nosilci živilske dejavnosti ste, v skladu z Uredbo (ES) št. 178/2002, odgovorni za izpolnjevanje vseh zahtev živilske zakonodaje v živilskih dejavnostih, ki jih izvajate.

Minimalne higiensko tehnične zahteve za prostore, opremo ter druge splošne higienske zahteve za nosilce živilske dejavnosti so določene v Uredbi (ES) št. 852/2004. V skladu z navedeno uredbo ste nosilci živilske dejavnosti dolžni vzpostaviti in izvajati sistem notranjih kontrol, ki temelji na načelih HACCP, kar pomeni, da morate v živilskih dejavnostih, ki jih izvajate, opredeliti vsa morebitna tveganja v zvezi z živili ter jih preprečiti oziroma ustrezno obvladovati.

Morda bi na tem mestu izpostavili še, da morajo biti živila na trgu ustrezno označena. Več informacij glede označevanja živil je dostopnih na spletni strani UVHVVR: Označevanje živil ter zdravstvene in prehranske trditve | GOV.SI ter Kakovost in označevanje žganih pijač | GOV.SI.

Na področju žganih pijač je v uporabi Uredba (EU) 2019/787, ki zajema opredelitev žganih pijač in kategorij žganih pijač, dovoljenih v EU. Določa podrobna pravila o njihovi proizvodnji, opisu, predstavitvi in označevanju ter uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil.

Na tem mestu bi vas seznanili še, da je proizvodnja žganih pijač tudi pod nadzorom Finančne uprave RS, saj po Zakonu o trošarinah postanete trošarinski zavezanec. Informacije so dostopne na njihovi spletni strani:
https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogod ... ji_zganja/, za podrobnejše informacije pa se obrnite na njih.
Uporabniški avatar
PetriotGin
Prispevkov: 18
Pridružen: Torek 05 Dec 2023, 22:40
Kontakt:

od direkcije Republike Slovenije za vode:

vodno dovoljenje je treba pridobiti vedno, kadar gre za izvajanje posebne rabe vode oz. kadar se voda rabi v primerih neposredne rabe vode iz 125. oz. 118. člena Zakona o vodah. Pristojni organ za izdajo vodnih dovoljenj je Direkcija RS za vode in ne Agencija RS za okolje.

Če torej investitor za potrebe izvajanja dejavnosti pridobivanja alkoholnih pijač načrtuje rabo vode iz javnega vodovoda, mora vodno dovoljenje pridobiti. Obrazci vlog se nahajajo na naši spletni strani. V primeru koriščenja vode neposredno iz vodnega vira, mora pridobiti koncesijo skladno s 138. členom Zakona o vodah.

https://www.gov.si/drzavni-organi/organ ... /storitve/
Odgovori